۱۳۹۲-۰۲-۲۲

دل‌ت رو بُردی و بُردی، من‌م این گوشه می‌بازم


گاهی دل‌م می‌خواهد آن‌قدر فراموش‌ات شوم، که اگر روزی از کنارت رد شدم، تنها گوشه ذهن‌ات به خود بگویی: خدای ِ من! چقدر قیافه‌اش آشنا بود... و لحظه‌ای بعد -حتا با دیدن ِ گربه‌ای کنار ِ خیابان- فراموش‌م کنی.