۱۳۹۲-۰۲-۲۴

چرا هر نیمه شب آیی به خوابم


چو شب گیرم خیال‌ات را در آغوش | سحر از بسترم بوی ِ گل آید
-بابا طاهر

پ‌ن: عنوان هم مصرعی‌ست از بابا طاهر.