۱۳۹۲-۰۳-۰۲

سقراط، مسیح، گالیله


کسانی که با عقاید عامه‌پسند مخالفت می‌ورزند، منشا تمام پیشرفت‌ها شده‌اند.

  برتراند راسل - چرا مسیحی نیستم