۱۳۹۲-۰۳-۰۳

اگر دود نبود


"زیر ِ درختان ِ کنار ِ دریاچه،
خانه‌ای است خُرد
که از پشت ِ بام ِ آن دود بلند می‌شود.
اگر دود نباشد،
چقدر بی‌معنی است
خانه، درختان و دریاچه!"

 -برتولت برشت

 زیباست؟ یا بهتر این بود که دودی نباشد؟ این‌جا "دود" را به انسان تعبیر می‌کنند. برشت طبیعت را با انسان معنا می‌کند. زیباتر نبود آیا درختی باشد و دریاچه‌ای؟ - بدون دود، بدون انسان -