2013-05-26

آخرین سنگر


بدترین نوع ِ اعصاب‌خوردی، از دست ِ فواحش نصیب آدم می‌شه. و بعد میری محل ِ کار که آروم شی و بدتر می‌شی. بعد اتاق و خلوت رو انتخاب می‌کنی و با هم‌اتاقی‌ها دعوات می‌شه. این‌جا دیگه آخرین سنگر "آزپام‌ها" و خواب‌ه.

  پ‌ن: کاملن شخصی و بی‌مخاطب