۱۳۹۲-۰۳-۰۸

همیشه نه


قدیس آگوستین: بودن ِ ما به گونه‌ای بی‌ثبات بین دو مغاک ِ "هنوز نه" و "دیگر نه" قرار دارد.

 101 مسئله فلسفی - مارتین کوهن - امیر غلامی - نشر مرکز