2013-05-31

آخرین گلوله‌ی ِ آخرین خشاب


حس ِ آخرین سربازی که دشمن تمام سنگرهاش رو گرفته. آخرین سنگر مرگ‌ه.