۱۳۹۲-۰۳-۲۲

ریشه‌های ِ آسمان


"فهمیدم، باز حرفی زدم که نبایست، از شدت زندگی در تنهایی عادت ِ حرف زدن با مردم را از دست داده‌ام. وانگهی بد هم نیست که آن را از دست بدهم."

  ریشه‌های ِ آسمان - رومن گاری - منوچهر عدنانی