۱۳۹۲-۰۳-۲۹

فراموشی‌ات را ادامه بدهچ‌قدر قیافه‌اش آشنا بود، نه؟ بگذریم... رهگذر ِ غریبه‌ای بیش نبود. تو به فراموشی‌ات ادامه بده...