2013-06-27

بخوریم ُ بیاشامیم


نه مشروب می‌خورد، نه سیگار می‌کشید، همیشه هم پیاده‌روی می‌کرد. یهو توو سن ِ 44 سالگی سکته کرد ُ افتاد مُرد! پس این درس ر ُ ازش می‌گیریم، که چرا توو مراقبت از خودمون اینقدر خودمون رو به زحمت بندازیم؟!!

 Arthur +