2013-07-17

گیرم پسر ِ تو گشت فاضل


می‌گفت:
من فقط از خدا می‌خوام دو تا چیز از من به بچه‌م ارث برسه؛ قد ِ بلندم و زیبایی چهره‌م.
گفتم:
اعتماد بنفس‌ات هم حیفه ها! بذار اون‌م به ارث برسه.