۱۳۹۲-۰۴-۲۸

نکته


دل به کف ِ غصه نباید سپرد | اول و آخر همه خواهیم مُرد

  - دیوان ایرج میرزا