2013-07-20

کاش اون روزها بود


گفت: "نگران‌م."
خواستم بگم: "نباش. من که نمُردم. با هم ی‌جوری حل‌اش می‌کنیم."
کاش اون روزا بود تا به‌ش ثابت می‌کردم که تنها نیست. تا خنده‌ش رو ببینم. بگه که از داشتن ِ من خوشبخته.
ولی حرفم ُ خوردم.
گفتم: " از این‌که نگرانی و دلهره داری خیلی خوشحال‌ام."
گفت: "بهت حق می‌دم."