2013-08-17

هلیا هیچ‌چیز تمام نشده‌ بود


هیچ پایانی به راستی پایان نیست.در هر سرانجام، مفهوم ِ یک آغاز نهفته است. چه‌کسی می‌تواند بگوید "تمام شد" و دروغ نگفته باشد؟

  بار دیگر، شهری که دوست می‌داشتم - نادر ابراهیمی