2013-08-01

ده سال دیگه کجایی


روو توالت فرنگی نشستم! روزنامه ورق می‌زنم ُ تلفنی سردبیر ِ نیویورکر رو تهدید می‌کنم که دیگه براتون نمی‎‌نویسم! همسرم از حموم صدام می‌کنه: عزیزم، منتظرتما!