۱۳۹۲-۰۸-۲۴

تکرارخسته‌ترم از تکرار، تکرارتر از تکرار  | بیزارم از این تکرار، بیزارتر از بیزار
افتاده به جان‌م تب، آتش شده‌ام ام‌شب  | می‌سوزم و می‌سوزم، سیگارتر از سیگار
زخمی شده‌ام در تن، پنهان شده‌ام در من  | می‌نالم و می‌میرم، بیمارتر از بیمار
صد پنجره را بستی، به عشق ِ که دل بستی؟ | دیوار شدی با من، دیوارتر از دیوار
خواب تو چه سنگین شد، رویای ِ تو رنگین شد| چشمان ِ من اما شب، بیدارتر از بیدار
با رفتن ِ تو مُردم، این‌بار کم آوردم  | اعدام شدم در تو، بی دارتر از بی دار