۱۳۹۲-۰۹-۰۵

سیاه، کبود، خاکستری


من زن‌ام،
آبستن ِ مردی دی‌گر.
باید
که سفت‌تر کنم
گره‌ی ِ حجاب‌ام را...

    پ‌ن: برای ِ بیست ُ پنجم ِ نوامبر؛ روز ِ جهانی "منع خشونت علیه زنان" 


 International Day for the Elimination of Violence against Women