۱۳۹۲-۱۰-۰۲

دریای ِ نور ِ چشمان‌ات


که هیچ گوشه‌ای از سرزمین‌ام
دست ناخورده نخواهد ماند
در این یورش بی‌وقفه
و بی‌رحمانه
سر انگشتان‌ات.

چه مشتاقانه تسلیم شده‌ام
به هجوم ِ ناگهانی چشمان‌ات
به تاراج رفته وجودم
به زنجیر شده
قلبم
و من هم‌چنان فاتح ِ این نبردم.