۱۳۹۲-۱۰-۱۰

عاشقانه‌ی ِ زمستان


گونه‌ات انگار
زمستانی‌ست برفی
که در آن لاله روییده باشد.
و چشمان ِ من،
گرگی حریص؛
که تنها به دیدن قانع نمی‌شود.