2014-01-10

نقطه پایان


یادت هست چقدر درگیر ِ "تا" بودی؟
بیا و ببین
این هم "تا"
تا این‌جا بود.