۱۳۹۲-۱۲-۰۴

یِس آو کورس! دتس عه گیفت


وقتی که شما فکر می‌کنین دارین از من "به اغراق تعریف" می‌کنید، حسی که من دارم اینه که دارین چند خط از پانوشت ِ بیوگرافی ِ من ُ با صدای  بلند می‌خونید.