۱۳۹۲-۱۲-۰۹

این پست هیچ عنوانی ندارد مع‌الاسفهر چه از حافظ پرسیدم‌ات، جواب "انتظار" داد. این‌بار تو تفالی بزن. شاید به حرمت ِ سرانگشتان ِ تو، بگوید "وصال وصال".

پ‌ن1: ما و چراغ ِ چشم و ره ِ انتظار ِِ دوست
پ‌ن2: تو خود وصال ِ دگر بودی، ای نسیم ِ وصال