۱۳۹۳-۰۱-۰۳

نروبرای ِ آنان که دل‌شان به "رفتن" است،
"سفر" بهانه‌ای بیش نیست.
چمدان‌های ِ آماده،
گویی منتظرِ یک "باشد برو" ی ِ خشک ُ خالی‌اند،
که بروند.
و قول ِ "برمی‌گردم باز" را
همان ایست‌گاه ِ اول،
از پنجره‌ی ِ نیم‌گشوده‌ی ِ قطار،
پرت می‌کنند،

تا بشکند.