۱۳۹۳-۰۱-۰۴

لعنت به رفتن‌اش


"راه" برای ِ آمدن نیست.
انتهای ِ فلسفه هر جاده،
به "رفتن" است.
کافی‌ست اسم ِ "راه" بی‌آید،
تا ببینی
که چه مشتاقانه می‌روند
آنان‌که

قسم ِ "ماندن" خورده‌بودند.