۱۳۹۳-۰۳-۰۷

و «درد» زبان گشود


کودک ِ درد زاییده، روزه‌ی ِ سکوت گرفته‌ام. ای پرسش‌گران ِ قبیله‌ام، هر آن‌چه از من می‌خواهید بدانید، از این طفل بپرسید.
*
و «درد» زبان گشود:
...