۱۳۹۳-۰۳-۱۰

فقط تو می‌فهمی کافه‌چی


+ همون همیشه‌گی.
- «درد» سرو کنم قربان؟
+ نه همون همیشه‌گی! فقط «تلخ» باشه.