2014-05-31

کلام ِ دار


حرف‌هایی هست که به‌قول «آندره ژید» در پرومته سست‌زنجیر: «داموکلس آن را بر زبان نمی‌آورد، بل‌که درباره آن فکر می‌کند و این رنج او را می‌کشد.»
حرف‌هایی دارم از این جنس؛ که ام‌روز قاتلان ِ من‌اند.