2014-06-05

مرگ را معنا کن


روزی معنایِ مرگ را می‌فهمی، که کسی تمام ِ «زندگی»‌ات را، دلیل کافی ِ  ماندن نداند.