۱۳۹۳-۰۴-۲۴

مادر، چمدان من کو


هر رفتنی برای رسیدن نیست. گاهی از فرط بیهوده‌گی ِ «ماندن» است، که اضطراب جاده‌های بی‌مقصد را به‌جان می‌خرند. 
می‌روند که نمانده باشند.