2014-07-08

«تو» حتا


از آن
هزار شانه‌ی ِ زیر ِ تابوت،
یکی
شانه‌ی ِ گریه‌هایم
نشد.