۱۳۹۳-۰۷-۱۳

بعد از بهاری که «تو» رفتیحالا

من مانده‌ام و
تقویمی،
که هرچهار فصلش
«پاییز» است.