۱۳۹۳-۰۸-۰۸

خنده‌ات را از من بگیر، کتابم را نه


«کتاب» بهترین ِ هدیه‌ها، و بدترین ِ امانت‌هاست.