۱۳۹۳-۰۹-۱۷

عصایش را که زمین گذاشت، پرواز کرد


به دیوار
تـکیه داده
سیگار می‌کشید
و به روزهایی فکر می‌کرد
که خود
تکیه‌گاهِ دنیایی بود
- پیرمرد -
.