۱۳۹۳-۱۰-۲۴

و حلزونی از کوه فیجی بالا می‌رفت


بنشین توشیرو!
ساکه‌ات را بنوش.
یک مگس
ارزش ِ شمشیر کشیدن ندارد.

 [یک فنجان طنز ِ تلخ - ناصر خالدیان]