۱۳۹۳-۱۱-۱۰

با موی ِ پریشان بردند


گویند:
+ چرا تو دل بدیشان دادی؟
- ولله که من ندادم، ایشان بردند.

• ابوسعید ابوالخیر