2015-02-04

هیچ‌کس نمی‌تواند مثل ِ تو دوستم نداشته باشد


لباس ِ سفید تن کرده‌ام،
و روی شانه‌های آن‌ها که
- مثل ِ تو –
دوستم نداشتند
می‌روم، 
که تمام شوم.

دارم آرزوی لباس ِ سفید ِ «تو» را
به گور می‌برم.

• رحمان نقی‌زاده