2015-03-09

بعد کل شب رُ هم تا صبح، یادمه


+ خب خسته شو.
- خسته‌شم بشم عین ِ تو؟ که یادت نمیاد.
+ آخه این‌طوری به چه درد می‌خوره؟
- به این درد که یادمه. صبح که پا می‌شم تا شب یادمه.

  رادیو چهرازی : اپیزود چهاردهم