۱۳۹۴-۰۱-۲۷

ماراتن ِ واماندن و نرسیدن


دونده‌ی دو استقامت، خسته، بی‌سیگار؛ نشسته است در خیلی مانده به خط پایان. خسته از رفتن‌ها وُ همیشه نرسیدن‌ها، نشسته است منتظر، که این‌بار، پایان به او برسد؛ شاید.