۱۳۹۴-۰۲-۱۰

میدنایت این نیویورک


Paul: Nostalgia is denial - denial of the painful present... the name for this denial is golden age thinking - the erroneous notion that a different time period is better than the one one's living in - it's a flaw in the romantic imagination of those people who find it difficult to cope with the present. [Midnight in Paris +]

اگه می‌شد انتخاب کرد، من یکی از ساکنین دهه نود نیویورک بودم! نیویورک دهه نود، گلدن ایج ِ اتوپیای ِ منه! موبایل رایج نیست و قرارها با پیجر و تلفن خونه منعقد میشن و مقل این‌روزها همیشه در دسترس نیستی. هنوز کتاب و مطالعه جاش رُ به اینترنت نداده. لباس‌ها گشادترن و مصیبت لباس‌های تک‌سایز و چسبان، دامن ما طفلکی‌های تپل رُ نگرفته! و از همه مهم‌تر هنوز سیگار به ناهنجار تبدیل نشده و همه‌جا همه‌کس سیگار می‌کشن. میشه سینما رفت، تئاتر رفت، رستوران بود و ... و باز سیگار کشید.

این روزها درگیر فیلم‌ها و آهنگ‌های دهه نود شدم. کاش کاش کاش می‌شد انتخاب کرد.