۱۳۹۴-۰۱-۱۶

گاهی آدمی خودْ اتفاقی‌ست، که مدام می‌افتد


روزهایی هست، که در زندگی اتفاقی برای نوشتن نمی‌افتد؛ و این  خودْ اتفاق ِ نامبارکی‌ست.