۱۳۹۴-۰۲-۲۴

داستان‌های 9 کلمه‌ای


«پنجره‌اش بسته بود. لبخندش ماسید، وَ کوچه بن‌بست شد.»


 پ‌ن: اردی‌بهشت 94 تصمیم گرفتم داستان‌های 9 کلمه‌ای بنویسم.