2015-05-15

داستان‌های 9 کلمه‌ای - دو


برف‌های لباس‌ش را تکاند؛ سیگاری گیراند، وَ فراموش شد.