2015-06-03

از نگاه ِ مترسک


میان ِ نبرد ِ درخت وُ پاییز
- این تکرار ِ رنگ‌آرنگ ِ هر سال -
نه پاییز خسته می‌شود،
نه درخت
نااُمید.
پاییز به‌ جبرِ تقویم ایمان دارد،
درخت:
به بهــار.

• رحمان نقی‌زاده