2015-08-14

داستان‌های 9 کلمه‌ای


تکانِ پرده. باد نه؛ کاش تو پشتِ پنجره باشی.