۱۳۹۴-۰۵-۲۲

روزمرْگی‌ها


برخلاف ِ آن‌چه مرسوم است، لباس‌خریدن حالم را خوب نمی‌کند؛ خوب بودن حالم باعث می‌شود دلم بخواهد لباس یا هر چیز دی‌گری بخرم. چند روز پیش تصمیم گرفتم یک‌ خرید مختصر بکنم، ولی پیش از خواب، هرچه گوشه‌گوشه‌ی زندگی‌ام را جوریدم، دریغ از یک خوشی کوچک که قانعم کند، نوبت ِ خرید لباس است. ولی کتاب خریدن و خواندن، سوای همه‌ی خریدهاست. حالم که خوش نباشد، خرید ِ یک کتاب کوچک هم می‌تواند امیدوارم کند. اما این‌روزها کتاب هم نمی‌خرم. به‌خودم قول داده‌ام تا یک‌روز ِ خاص، که چیزی تغییر کند/تغییر بدهم، خودم را با نخریدن ِ کتاب مجازات کنم.