2015-08-16

شب‌های بی‌خوابی


مدفون
زیر تلّی از شب
بی‌که خواب آن حوالی باشد؛
با دهانی بسته

فریاد می‌زد: «کمک».

• رحمان نقی‌زاده