2015-08-18

مرگ


باید ایمان داشت که پشت ِ تاریکی‌ها چیزی نیست؛ تا نترسید.