۱۳۹۴-۰۷-۲۶

زندگی خود را در یک خط توصیف کنید


هرم مازلو [+] رُ اگر بلند کنن، دوازده، سیزده متر زیر ِ زمین، منم که داد می‌زنم: هلپ، هلپ، پیلیز هلپ.