2015-11-08

درس‌هایی برای زندگی


ترس ریشه در آینده دارد، و کسی که از آینده رها است، لازم نیست از چیزی بترسد.


آهستگی : میلان کوندرا