2015-12-15

بیت‌ ناب


همه‌جا به «بی‌وفایی» مثل‌اَند خوب‌رویان
تو،
میان خوب‌رویان،
مثلی به «بی‌وفایی»!

• هاتف اصفهانی